Stowarzyszenie "Pozwólmy Żyć"
im. Mariusza Krzykowskiego
Jeste�my Organizacj� Po�ytku Publicznego

SPONSORZY

PKO Bank Polski MEDICAL AID FOR POLAND FUND Elektrociep�ownia Marcell Energa Gda�k

Fundacja PGNiG

» Statut

Stowarzyszenia „Pozwólmy żyć” im. Mariusza Krzykowskiego z siedzibą w Ostrołęce, uwzględniający zmiany wprowadzone w dniu 04 maj 2012r.

I. Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie „Pozwólmy żyć” im. Mariusza Krzykowskiego zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

§2

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej zaś siedziba władz mieści się w Ostrołęce.
 2. Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieoznaczony.

§4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§5

 1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych przepisami prawa. Może używać wyróżniającego je znaku graficznego – logo Stowarzyszenia.
 2. Po spełnieniu przewidzianych prawem wymagań Stowarzyszenie uzyska status organizacji pożytku publicznego.

II. Cele i sposoby działania

§6

Celem Stowarzyszenia jest :

 1. niesienie pomocy osobom chorym na choroby nerwowo – mięśniowe, a szczególnie chorym z dystrofią mięśniową oraz inne neurologiczne dysfunkcję ruchu
 2. niesienie pomocy rodzinom chorych wymienionych w pkt 1
 3. popularyzacja wiedzy na temat chorób nerwowo – mięśniowych, w tym przy użyciu środków masowego przekazu
 4. organizowanie nauki chorych wymienionych w pkt 1
 5. organizowanie opieki pedagogicznej i psychologicznej nad chorymi
 6. zakup sprzętu do rehabilitacji
 7. organizowanie rehabilitacji chorych w warunkach domowych
 8. organizowanie wypoczynku chorych
 9. udostępnianie miejsca na inne praktyki lekarskie (np. bioterapię)
 10. udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych spraw
 11. pozyskiwanie środków, w tym pochodzących ze źródeł publicznych (budżet państwa, budżet miasta, środki z Unii Europejskiej), przeznaczonych na leczenie i pomoc chorym
 12. udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej chorym i ich rodzinom
 13. organizowanie imprez charytatywnych
 14. współpraca z innymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

 1. prowadzenie ośrodków rehabilitacji chorych
 2. udzielanie świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych
 3. udzielanie chorym pomocy prawnej w załatwianiu spraw
 4. prowadzenie wypożyczalni sprzętu do rehabilitacji
 5. prowadzenie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej
 6. prowadzenie poradnictwa oraz opieki psychologicznej i pedagogicznej nad chorymi

prowadzenie strony internetowej popularyzującą wiedzę o chorobach nerwowo – mięśniowych oraz możliwościach i osiągnięciach w ich leczeniu

§8

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych przepisami prawa, wyłącznie jaką działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. Przedmiotem odpłatnej działalności gospodarczej stowarzyszenia jest :

a) prowadzenie praktyki lekarskiej specjalistycznej ( PKD 86.22 Z)

b)prowadzenie działalności fizjoterapeutycznej (PKD 86.90 A)

c)prowadzenie działalności pielęgniarek i położonych (PKD 86.90 C)

d)prowadzenie pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 86.90 E)

4. Poza działalnością gospodarczą Stowarzyszenie prowadzi również w sferze pożytku publicznego nieodpłatną działalność, której przedmiotem jest:

a)prowadzenie pomocy społecznej bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10 Z)

b)prowadzenie pozostałej pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKD 87.90 Z)

c)prowadzenie opieki dziennej nad dziećmi (PKD 88.91.Z )

d)prowadzenie pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 88.99 Z)

e)prowadzenie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 85.59 D)

f)prowadzenie działalności wspomagającej edukację (PKD 85.60 Z)

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających.

§11

l. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do

czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3.Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na

podstawie pisemnej deklaracji.

§12

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

b) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

c) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

§13

1. Członek wspierający posiada prawa określone w § 12 ust. 1 pkt „b”

2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3.Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 12 ust. 2 pkt „a”

§14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 2 lat,

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt „c” orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

4.Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady

określone w ust. 3.

IV. Organy Stowarzyszenia

§15

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna

§16

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.

3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

4.Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą

większością głosów.

§17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków

§18

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym - członkowie wspierający.

§19

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca.

3. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.

4. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych członków, spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

a) Zarząd,

b) Komisja Rewizyjna,

c) 1/3 członków Stowarzyszenia.

7. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na dziesięć dni przed terminem zebrania.

8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§20

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) uchwalenie statutu i jego zmian,

2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

5) ustalanie wysokości składek członkowskich,

6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

Zarząd

§21

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z pięciu członków.

3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

5. Członkowie zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członkowie zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§22

Do zakresu działania Zarządu należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)

6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków

Komisja Rewizyjna

§23

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

§24

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

§25

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1) nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2) nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§26

W przypadkach określonych w § 24 pkt 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

V. Majątek i fundusze

§27

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§28

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie,

2) darowizny, zapisy i spadki,

3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia)

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu miesiąca od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd.

3.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z

z obowiązującymi przepisami.

§ 29

Zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§30

1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków zarządu.

2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw niemajątkowych oraz reprezentacji stowarzyszenia uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

VI. Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia

§31

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( tekst jedn. Dz. U. 2001r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami).

KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI

1) Jadwiga Krzykowska

2) Mariusz Szewczyk

3) Mieczysław Łopusiński

Nasze konto

Bank BPH o/Ostro��ka
56 1060 0076 0000 3200 0137 8552

ADRES DO KORESPONDENCJI

Stowarzyszenie "Pozw�lmy �y�"
im. Mariusza Krzykowskiego
ul. Konopnickiej 4/4
07-410 Ostro��ka
tel. 600-262-223
email: pozwolmyzyc@op.pl;
KRS: 0000332444
NIP: 758-229-75-49
REGON: 141916110

PATRONAT MEDIALNY

Moja Ostro��ka Radio OKO Tygodnik Ostro��cki Kurier Ostro��cki

© Copyright 2022 Stowarzyszenie "Pozwďż˝lmy ďż˝yďż˝", Ostro��ka, ul. Konopnickiej 4/4, tel. 600-262-223 CMS: PRO-NET Ostro��ka